اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

شرکت توسعه مسکن تهران

ابوالقاسم وحدتی اصل

رئیس هیئت مدیره

کامبیز توکل

عضو هیئت مدیره

محمدرضا حیدری ابیانه

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

با اسکن کد روبرو از طریق موبایل می توانید کلیه اطلاعات تماس با شرکت توسعه مسکن را در تلفن همراه ذخیره نمایید.

جهت بزرگنمایی کلیک کنید

پیوندهــای مرتبط

آدرس

تلفن تماس

شبکه های اجتماعی