شرح مختصری از پروژه :

این پروژه در تهران – دیباجی جنوبی – خیابان کاووس – نبش ضرابی اجرا شده و مشخصات پروژه به شرح ذیل می باشد:

مشخصات پروژه: