شرح مختصری از پروژه :

این پروژه در دو بلوک در تهران – بزرگراه رسالت – روبروی دانشکده مترو – خیابان شهید احمدیان –خیابان شهید  ساجدی اجرا شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل می باشد:

مشخصات پروژه: