شرح مختصری از پروژه :

این پروژه در تهران – خیابان شهید بابایی – حکیمیه – جنب سازمان آب – کوچه مقدسی اجرا شده است. مشخصات پروژه به شرح ذیل می باشد:

مشخصات پروژه: