شرح مختصری از پروژه :

این پروژه در شهر زنجان  کمربندی 22 بهمن- روبروی پارک شهید رجائی در دو بلوک چهارده طبقه اجرا شده که مشخصات پروژه به شرح ذیل می باشد:

 

مشخصات پروژه: